Үндсэн цэс

Сэтгэл ханамжийн судалгаа

ОД БҮРТГЭЛ АУДИТ ХХК нь Чанарын Хяналтын Дотоод Стандартанд заасны дагуу аудитын гэрээт ажил бүрт үйлчлүүлэгчдээс СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА авч тухайн аудитын багийн ажлын гүйцэтгэлд үнэлгээ өгдөг билээ. 2013 болон 2014 оны аудитын гэрээт ажилтай холбогдох үйлчлүүлэгчдийн Сэтгэл Ханамжийн Судалгааны үр дүнг байгууллагын хэмжээнд харьцуулбал дараах байдалтай байна. Үүнд:

 

 

 

 

 

 

 

Үйлчилүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа - 2013

Үйлчилүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа - 2014